บุคลากร

คณะผู้บริหารภาควิชา

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
หัวหน้าภาควิชา

ผศ. ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง ดร. ศรีประจักร์ ครองสุข
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผนและพัฒนา
ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ผศ.ดร. สุภาสินี ซีท
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการภาควิชา


คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ โทมัส - Chunpen Thomas
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา ฟิสิกส์, Nottingham University, ประเทศอังกฤษ
ห้องทำงาน: MRI research group
E-mail: chunpen@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Magnetic Resonance Imaging and In-Vivo Spectroscopy, Image processing
ผศ.สมพร เฉลิมสุข - Somporn Chalermsuk
ปริญญาโท M.Sc. สาขา ฟิสิกส์, Birmingham University, ประเทศอังกฤษ
ห้องทำงาน: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
E-mail: somporn@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขากัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมทางรังสีแกมมา
ผศ.ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา - Pannawat Sakthassana
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.สยาม ชูถิ่น - Siam Choothin
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน:
E-mail: siam@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
อ.เอียน โทมัส - Ian Thomas
ปริญญาโท M.Sc. Applied Physics in Medicine, University of Alberta, Canada
ห้องทำงาน: MRI research group
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ: Electronics, MRI, Computing
ผศ.วิวัฒน์ นิติวรนันท์ - Wiwat Nitiwaranant
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง - Vittaya Amornkitbamrung
ปริญญาเอก วท.ด. สาขา ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน: ศูนย์นาโนฯ
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ: 1.Nanocrystalline diamond;Chemical Vapour Deposition of Diamond Thin Films, 2.Sputtering Deposition of Diamond Like Carbon(DLC)Thin Films; X-Ray, 3.Diffraction of Stress Thin Films
ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์ - Patana Puwanich
ปริญญาเอก Ph.D. Bio-Medical Physics, Aberdeen University
ห้องทำงาน:
E-mail: patana@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:Optics, MRI (Magnetic Resonanee Imaging), Radio-therapy planning, Bracky therapy
ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง - Ekaphan Swatsitang
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา ฟิสิกส์, Innsbruck University, ประเทศออสเตรีย
ห้องทำงาน:
E-mail: ekaphan@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การเตรียมสารตัวนำยิ่งยวดอุณภูมิสูง YBCO แบบอัดเม็ดและฟิล์มบาง (โดยวิธีสปัตเตอริง และสปินโคท), การเตรียมฟิล์มบางของ a-SiH โดยใช้ SiH4, การเตรียมซิลิกาจากแกลบ, การเตรียมซิลิกอนจากแกลบ
อ.ดร.ประเสริฐ แข่งขัน - Prasert Kengan
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา ฟิสิกส์, University of Maine, ประเทศอเมริกา
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ: การออกแบบ storagring สำหรับเครื่องชินโครตรอน, ทฤษฎีทางด้าน solid state physics และ semiconductor device, ทฤษฎีเกี่ยวกับ nana particle และ application ของ nano particle, การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางควอนตัม
อ.ดร.สมพร ขันเงิน - Somporn Kan-gnaon
ปริญญาเอก Ph.D.(Physics)
ห้องทำงาน:
E-mail: somporn_kh@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน - Thanusit Burinprakhon
Ph.D.(Materials Engineering and Materials Design), Nottingham University, UK
ห้องทำงาน: ห้องเตรียมสอนภาควิชาฟิสิกส์
E-mail: thanusit@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Thin film deposition by sputtering tecnology, Material characterizations by Raman spectroscopy
ความสนใจ: Synthesis of IB material, First principle calculation of electronic sturcture and propertion of IB
ผศ.ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์ - Theerayut Charnnuwong
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ - Chaiyapong Ruangsuwan
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องทำงาน:
E-mail: chaiyapg@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Physics and Astronomy Education, Dynamic Light Scattering
ผศ.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์ - Anusorn Sritheeraviroch
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องทำงาน:
E-mail: anusorn@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี - Wiwat Youngdee
ปริญญาเอก Ph.D.(Bio-Medical Physics)
ห้องทำงาน:
E-mail: ywiwat@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข - Sriprajak Krongsuk
ปริญญาเอก วท.ด. สาขา ฟิสิกส์
ห้องทำงาน: ตึก SC.08 ชั้น 7 ห้อง 87202-4
E-mail: srikro@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การคำนวณทางกลศาสตร์ควอนตัม,Molecular Dynamics Simulation และ Monte Carlo Simulation
เวบไซต์: www.physics.kku.ac.th/~sprajakk
อ.นาท เสาวดี - Nath Saowadee
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์ - Orrarujee Muanwong
ปริญญาเอก DPhil (Astronomy), University of Sussex, United Kingdom
ห้องทำงาน: SC8701-8
E-mail: orrmua@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Cosmological simulations, X-ray properties of galaxy clusters, Theoretical astrophysics
อ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ - Apishok Tangtrakarn

ห้องทำงาน:
E-mail: nateta@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:

อ.ดร.ชัยพจน์ มุทาพร - Chaiyapoj Muthaporn
ปริญญาเอก วท.ด. สาขา ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ห้องทำงาน: ห้อง SC8701-6
E-mail: chaiyapoj@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: Elementary Physics, Fundamental Physics, Thermodynamics and Statistical Physics
อ.ดร.กิติยานี อาษานอก - Kitiyanee Asanok

ห้องทำงาน:
E-mail: kitiyanee@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:

อ.ดร.ทีปานิส ชาชิโย - Teepanis Chachiyo
ปริญญาตรี B.A., Washington University in St.Louis, U.S.A
ปริญญาโท-เอก Ph.D. Physics, Purdue University, U.S.A
Postdoctoral Research, Markey Center for Structural Biology, U.S.A
ห้องทำงาน: Computational Physics@KKU
E-mail: teepanis@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Quantum Mechanics, Computational Physics
ผศ.ดร.สุภาสินี ลิมปานุภาพ ซีท - Supasinee Limpanuphap
ปริญญาเอก Ph.D.Phil Materials
ห้องทำงาน:
E-mail: lsupha@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง - Samuk Pimanpang
ปริญญาเอก Ph.D.Phil Materials
ห้องทำงาน:
E-mail: samukpi@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล - Pairot Moontragoon
ห้องทำงาน:
E-mail: mpairo@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ - Teerasak Kamwanna
ปริญญาเอก Ph.D (ฟิสิกส์)
ห้องทำงาน: SC2141
E-mail: teekam@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Ion beam physics, Ion Beam Analysis (IBA) Technique
อ.ดร.พิมสิรี สุวรรณะ - Pimsiree Suwanna
ปริญญาเอก Ph.D.Phil Materials
ห้องทำงาน:
E-mail: pimsmo@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ - Apiwat Chompoosor

ห้องทำงาน:
E-mail: apiwat@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:

อ.ศิริธร บุรานุรักษ์ - Siritorn Buranurak
ปริญญาโท วท.ม. สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี
กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี ณ Technical University of Denmark
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ - Pornjuk Srepusharawoot
ศึกษาต่อต่างประเทศ
ห้องทำงาน:
E-mail: spornj@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร - Supree Pinitsoontorn
ปริญญาเอก D.Phil in Materials, University of Oxford, UK
ห้องทำงาน: SC 8702-1
E-mail: psupree@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Microstructural material characterisation using 3DAP, TEM, FIB; Magnetic materials
ความสนใจ: Thermoelectric materials
อ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง - Nonglak Meethong
ปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์ จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ห้องทำงาน:
E-mail: nonmee@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:
ความสนใจ:
อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ - Prasit Thongbai

ห้องทำงาน:
E-mail: pthongbai@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:

อ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ - Theerapong Puangmali

ห้องทำงาน:
E-mail: theerapong@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ:

อ.ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ - Panatsada Awikunprasert
ปริญญาเอก Ph.D. Medical Physics, University of Aberdeen
ห้องทำงาน:
E-mail: panaaw@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: PET, PET/CT, SPM (statistical parametric mapping), Medical instrumentation, Nuclear physics
อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ - Viyada Harnchana
ห้องทำงาน: SC8413-5
E-mail: viyada@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: Transmission Electron Microscopy, Nanoscale characterisation, Nanomaterials, Magnetic nanostructures
อ.ดร.สุจิตตรา แดงสกุล - Sujittra Daengsakul
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ดร. พาวินี กลางท่าไค่ - Pawinee Klangtakai
ห้องทำงาน: SC2111
E-mail: pawinee@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: 1. Physics of Advanced Semiconductor Materials 2. MOVPE growth of Dilute (III)-III-V-Nitride Epitaxial Films and Quantum Structures 3. Characterization of Epitaxial Films and Heterostructures by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy Photoluminescence (PL) and Photoreflectance (PR), etc.Alumni

ผศ.ดร.รงค์ รุจกรกานต์ - Rong Rujkorakarn
ปริญญาเอก Ph.D. สาขา ฟิสิกส์, Colorado State University, ประเทศอเมริกา
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.ณรงค์ พิศขุมทอง
ปริญญาโท วท.ม. สาขา ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล - Pipata Choksuwattanaskula
ปริญญาโท วศ.ม. สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
ผศ.บำรุง สมสวัสดิ์ - Bumrung Somswasdi
ปริญญาโท M.Sc. สาขา นิวเคลียร์ฟิสิกส์, Melbourne University, ประเทศออสเตรเลีย
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ - Santi Maensiri
ปริญญาเอก Ph.D.Phil วัสดุศาสตร์, Oxford University, England
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ: Advanced materials, ceramics and composites, nanostructured materials, Materials characterisation, Mechanical behaviour of advanced materials and composites, Thermoelectric devices, Electron microscopy
ผศ.โกวิท ณ นคร - Kovit Na-nakorn
ปริญญาโท วศ.ม. สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ: ฟิสิกส์การแพทย์, ฟิสิกส์พื้นฐาน+ปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟิสิกส์)
ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
ปริญญาโท วท.ม. สาขา นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ:
อ.ชัยภูมิ สำเนียง - Chaiyaphum Sammiang
ปริญญาตรี วท.บ. สาขา ฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน:
E-mail:
ความเชี่ยวชาญ: