ข่าวสารล่าสุด

  • นัดพบครั้งแรก วันที่ 28 ตุลาคม 2010 ณ ห้อง SC2101 เวลา 10:30 น.

Theoretical Mechanics

ยินดีต้อนรับสู่ website ของวิชา "Theoretical Mechanics" สำหรับเทอมปลาย (ปี 2010) ซึ่งเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สอง ในสังกัดภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่วิชานี้มุ่งที่จะวางพื้นฐานทั้งใน ด้านคณิตศาสตร์ และ ด้านทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบต่างๆ และ กลศาสตร์ Lagrange โดยเนื้อหาประกอบด้วย


บทที่ 1 ทบทวน Newton Mechanics
บทที่ 2 Lagrange Mechanics
บทที่ 3 Central Force Motion
บทที่ 4 System of Particles
บทที่ 5 Rotating Coordinate
บทที่ 6 วัตถุแข็งเกร็ง

อาจารย์ประจำวิชา
ดร. ทีปานิส ชาชิโย email: teepanis@kku.ac.th Office: Computational Physics @ KKU Group

Lecture
Lecture จะมี 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษาสามารถชม online ได้ใน website ของรายวิชา

ชั่วโมงตอบคำถาม และ ถกปัญหา
ทุกวันอังคาร เวลา 10:30น. ณ SC2101 โดย Instructor: ทีปานิส ชาชิโย หรือ Teaching Assistant อนิวรรต เกษร

ชั่วโมงฝึกทำโจทย์ (Recitation)
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10:30น. ณ SC2101 โดย Instructor: ทีปานิส ชาชิโย

หนังสือประกอบการเรียน
เอกสารประกอบ - หลัก
Marion and Thornton, "Classical Dynamics of Particles and Systems." - รอง

เกรด

การบ้าน* 30%
สอบท้ายบท 30%
Midterm 20%
Final 20%
รวม 100%

หมายเหตุ: นักศึกษาทุกคนต้องทำการบ้าน online ผ่านระบบ e-learning
http://e-learning.kku.ac.th/course/view.php?id=2261 โดยการบ้านแต่ละชุด มีเวลาทำ 1 สัปดาห์ และจะต้องส่งก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์

ผู้ที่ทำคะแนนการบ้านได้ไม่ถึง 80% ของบทนั้นๆ จะไม่มีสิทธิ์สอบท้ายบท
ผู้ที่ทำคะแนนการบ้านได้ไม่ถึง 80% ของครึ่งเทอมแรก จะไม่มีสิทธิ์สอบกลางภาค
ผู้ที่ทำคะแนนการบ้านได้ไม่ถึง 80% ของทั้งเทอม จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

เนื่องจากระบบการเรียนเป็นแบบ online เราไม่มีการหยุดเรียนในเทศกาลต่างๆ ทั้ง Lecture และ deadline ของการบ้าน ยังจะคงดำเนินต่อไป จนกระทั่งวันสุดท้ายของการเรียน

ภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2007

ภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2008

Syndicate content