Welcome

ยินดีต้อนรับสู่ website ของวิชา Quantum Mechanics I - 315711 ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิชาเพื่อปูพื้นฐานให้แก่นักศึกษา ในการทำงานวิจัยในระดับบัณฑิต เนื้อหาในขั้นต้น จะมุ่งเน้น matrix mechanics เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากในระดับปริญญาตรีที่จะอาศัยกลไกของ wave mechanics ในการนำเสนอเนื้อหา

News


อาจารย์ประจำวิชา : อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย
email: teepanis@kku.ac.th office: ตึก SC02 เยึ้องห้องสมุด


หนังสือประกอบการเรียน:ผู้ช่วยสอน:

  • Class of 2008 - นายกีรติ มณีสาย email: or_pong@hotmail.com office: ตึก SC02 เยึ้องห้องสมุด
  • Class of 2009 - นายอดินันท์ฺ เจ็ะซู email: A_jehsu@hotmail.com office: ตึก SC02 เยื้องห้องสมุดSyndicate content